6 клас

Біологія

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-6-klas-2019/04-biolohiya-dlya-dlya-zakladiv-zagalnoi-serednoi-osvity-6-klas/6kl-Biology-2020.pdf

Всесвітня історія. Історія України

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-6-klas-2019/02-vsesvitnya-istoriya-istoriya-ukrainy-integrovanyy-kurs-6-klas/bandrovskyy-vsisuk-p-6ukr-124-18-s.pdf

Географія

https://pidruchnyk.com.ua/501-geografya-glberg-palamarchuk-6-klas-2014.html

Зарубіжна література

https://pidruchnyk.com.ua/520-svtova-lteratura-voloschuk-6-klas.html

Інформатика

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-6-klas-2019/03-informatyka-6-klas/ynformatyka-6-kl-korshunova.pdf

Математика

https://pidruchnyk.com.ua/564-matematika-6klas-merzlyak-2014.html

Мистецтво

https://pidruchnyk.com.ua/791-mystectvo-6-klas-masol.html

Основи здоров’я

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-6-klas-2019/06-osnovy-zdorovya-dlya-zakladiv-zagalnoi-serednoi-osvity-6-klas/Osnovy-zdor-6kl.pdf

Українська література

https://pidruchnyk.com.ua/523-ukrayinska-lteratura-kovalenko-6-klas.html

Українська мова

https://pidruchnyk.com.ua/522-ukrayinska-mova-glazova-6-klas.html